Saneringsonderzoek

Saneringsonderzoek

Als uit bodemonderzoek bodemverontreiniging is geconstateerd, is het als Projectontwikkelaar belangrijk te weten of sanering noodzakelijk is. En welke saneringstechnieken hiervoor van toepassing zijn, afhankelijk van het type bodemverontreiniging. Via een saneringsonderzoek wordt dit duidelijk. De meest passende saneringstechniek (ook kijkend naar de prijs) zal doorslaggevend zijn bij het verkrijgen van toestemming van bevoegd gezag.

Ontgraven

Uit het saneringsonderzoek komt naar voren om welk type verontreinigde grond het gaat. Het verwijderen van verontreinigde grond valt onder de saneringstechniek ‘ontgraven’. Om te voorkomen dat de grondlagen niet roeren, is de aanleg van depots nodig. Afhankelijk van de projectlocatie gaat het afvoeren van grond per schip of vrachtwagen.

In situ

Als uit het saneringsonderzoek blijkt dat de grond een doorlatende eigenschap heeft, is een ‘in situ’ saneringstechniek van toepassing. Het verwijderen van verontreinigde grond gaat dan zonder de bodem te verplaatsen. Hier zijn diverse technieken voor.

Afdekken

Als uit het saneringsonderzoek een horizontale situatie naar voren komt, is het isoleren van de verontreinigde grond van toepassing. Dit gebeurt via het aanbrengen van een schone laag grond met afdekken een leeflaag. Of met een duurzame afdeklaag. De totale afmeting van deze grondsubstantie is meestal 1 meter. De geplaatste signaaldoek geeft aan waar de leeflaag ophoudt.

Uit het saneringsonderzoek kan ook blijken dat voor de leeflaag de exacte 1 meter niet noodzakelijk is. Afhankelijk van de situatie, kan hiervan dus worden afgeweken (zie saneringsplan).

Isoleren

Als uit het saneringsonderzoek blijkt dat er verticale situatie aanwezig is, is het toepassen van een isolatielaag nodig. Dit is een andere, erkende wijze van het isoleren van verontreinigde grond. Via aaneengesloten verhardingen en bebouwingen. Deze laag dient waterdoorlatend te zijn, oftewel met een ‘lage waterdoorlatendheid’.

Heeft u vragen over onze diensten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Menu