Milieukundige begeleiding

Milieukundige begeleiding

Het resultaat van een bodemonderzoek laat zien wat er moet gebeuren met de uitkomende grond. Deze kan ‘tijdelijk uitgeplaatst worden’ of er vindt een bodemsanering plaats. Voor het tijdelijk uitplaatsen of saneren van grond is volgens de wet milieukundige begeleiding nodig. In sommige situaties kan hiervan afgeweken.

Verontreinigde grond na bodemonderzoek

Als blijkt dat de bodem verontreinigd is, dan is altijd meer onderzoek nodig. Bij vervolgonderzoeken naar ernstige bodemverontreinigingen van voor 1987 is altijd milieukundige begeleiding nodig. Bij onderzoeken naar bodemverontreinigingen van na 1987 is ook milieukundige begeleiding nodig. Er is hierbij geen onderscheid tussen ernstige of niet-ernstige verontreinig.

Besluit Uniformele Sanering bij Tijdelijke uitplaatsing

Bij de aanleg van gas- en elektraleidingen is vaak ‘tijdelijke uitplaatsing van grond’ van toepassing volgens het Besluit Uniformele Saneringen Tijdelijke Uitplaatsing (BUS TU). Onder Milieukundige begeleiding blijven de condities van de grond onveranderd. De uitkomende grond mag niet geroerd worden. En bij terugplaatsing van de grond, dient het volume gelijk te blijven aan dat van de uitgeplaatste grond.

Tijdelijke uitplaatsing van grond

Dit mag alleen door milieukundige begeleiding worden toegepast bij een ondergrens van 25 m3. Gaat het om ernstige bodemverontreiniging van meer dan 25 m3? Dan dient de milieukundige begeleiding het project onder saneringscondities te laten verlopen. Als minimaal één stofsoort de interventiewaarde overschrijdt in een bodemhoeveelheid van minimaal 25m3 dan is er sprake van ernstige bodemverontreiniging.

Het advies

Soms besluit de milieukundige begeleider dat grond verwijderen (saneren) noodzakelijk is (in plaats van tijdelijk uitplaatsen). Hiervoor is een wijzigingsaanvraag via de milieukundige begeleiding nodig bij De Omgevingsdienst. Deze aanvraag duurt ongeveer 2 weken.

Wanneer kiezen voor uitplaatsen of toch saneren?

• Winstgevendheid grond waarborgen voor toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld verkoop grond)
• Voorkomen van verdere verspreiding verontreinigde grond
• Voorkomen van schade aan kabels en leidingen door verontreinigde grond
• Voorkomen van overschrijding perceelgrenzen

Wij nemen voor u het gehele traject uit handen

Bij tijdelijke uitplaatsing van grond of bodemsanering verzorgen wij het gehele traject van milieukundige begeleiding. Zo wordt u tijdig ingelicht bij geconstateerde afwijkingen die we snel en efficiënt oppakken. Zodat dit geen invloed heeft op de continuïteit van het project.

Bij tijdelijke uitplaatsingen ligt bij onze milieukundige begeleiding de nadruk op het correct gescheiden ontgraven. Bij bodemsaneringen zijn, naast het gescheiden ontgraven, ook begeleiding bij het aangeven van de ontgravingsgrens, bodemtransport en het uitkeuren van de grond van toepassing.

Uitkeuring van de grond

Op aanwijzen van de milieukundige begeleiding wordt bepaald of er voldoende is ontgraven. Controle gaat via uitkeuring van de grond met monstername, waarbij de resultaten (meestal) de volgende dag beschikbaar zijn.

Milieukundige begeleiding via Milieukundig Planbureau

• Aanleveren rapportage werkzaamheden projectlocatie
• Controle metingen debitstanden
• Opstellen depotplan
• Monitoren grondwaterstanden
• Ontgravingsgrenzen aangeven
• Verrichten van verplichte (BUS)meldingen en ontheffingen
• Tijdig adviseren bij afwijkingen bestaand saneringsplan
• Bodem- en grondwatermonsters afnemen
• Vervolgplan / evaluatieverslag opstellen
• Eindverificatie op behaalde saneringsdoelen

Heeft u vragen over onze diensten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Menu